1 Zagadnienia wstępne

Właścicielem sklepu internetowego pod nazwą https://meblebravo.pl jest Łukasz Mirocha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Bravo Meble Kuchenne i Tapicerowane, Brody 518a 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5512129099, który jest wpisany jako przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl/. tel. 660 442 920– koszt wszystkich połączeń zgodnie ze stawkami operatora.

e-mail: meblebravo@wp.pl

I.2. Definicje.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedającego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego 

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://meblebravo.pl pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta  pomiędzy firmą Meble-Bravo a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego https://meblebravo.pl

Sprzedający – Łukasz Mirocha, Brody 518a 5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5512129099.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru;

Towar – produkt oferowany w Sklepie Internetowym.

I.2. Postanowienia ogólne

I.2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem  https://meblebravo.pl/zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem, jest prowadzony przez Łukasza Mirocha, Brody 518a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5512129099.

I.2.2. Przedmiotem działalności Sklepu jest produkcja i  sprzedaż mebli. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

I.2.3. Lista produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

I.2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

    Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

II.1. Wymagania techniczne.

II.1.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

    przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji dowolnej lub Mozilla Fire Fox w wersji dowolnej lub Google Chrome w wersji dowolnej lub Opera w wersji dowolnej.

    program Adobe Acrobat Reader.

    adres e-mail,

    aktywne połączenie z siecią Internet.

II.2. Rejestracja

II.2.1. Korzystanie ze sklepu Internetowego https://meblebravo.pl/ , nie wymaga rejestracji.

II.3. Obowiązki Klienta

II.3.1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedającego,

– korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem,

– niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

III. Zasady wykonywania umowy.

    Procedura zawarcia, zmiany oraz rozwiązywania umowy.

IV.1 Zawarcie umowy.

IV.1.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://meblebravo.pl/, okonać wyboru towaru określając jego ilość.

IV.1.2. Wybór zamawianych towarów Klient dokonuje poprzez ich dodanie do koszyka, klikając na pole „Dodaj do koszyka”.

IV.1.3. W celu realizacji zamówienia Klient powinien podjąć kolejne czynności w oparciu o wyświetlane przez system komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

IV.1.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient może zmieniać parametry, rodzaje i ilość Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.

IV.1.5. Po dodaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu dostawy.

IV.1.6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz zatwierdzenia Zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie”.

IV.1.7. Złożenie Zamówienia jest traktowane jako oświadczenie woli Klienta o zawarciu ze Sprzedającym umowy kupna-sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

IV.1.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient na wskazany w formularzu rejestracji oraz formularzu zamówienia adres e-mail, otrzyma wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy oraz wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz warunków umowy. Egzemplarz pisemnego potwierdzenie istotnych warunków umowy zostanie również przesłany Klientowi wraz z towarem.

IV.2. Ceny i formy płatności.

IV.2.1. Ceny Towarów podawane są w PLN i stanowią całkowita cenę towaru, w tym podatek VAT, bez kosztów wysyłki.

IV.2.2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

IV.2.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania towarów w ofercie Sklepu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

IV.2.4. Klient dokonując płatności, ma możliwość jej dokonania w następujący sposób:

    przelewem na konto bankowe w Banku PKO.:

nr rachunku:  PL 88 1020 1433 0000 1302 0144 3613

    płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego;

Korzystając z wyżej wymienionych form płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, za wyjątkiem opłat przewidzianych przez Bank Klienta za dokonanie transakcji zgodnie z cennikiem Banku Klienta.

IV.2.5. Za moment dokonania płatności uważa się odpowiednio: moment wpływu środków na konto Sprzedającego – w przypadku płatności przelewem, moment otrzymania środków – w przypadku płatności gotówką.

IV.3. Realizacja Zamówienia

IV.3.1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 30 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz dokonania płatności.

IV.3.2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym w punkcie IV.3.1., Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. W takim przypadku Klient może podjąć decyzję o wydłużeniu terminu realizacji lub odstąpić od zamówienia. Klient powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w formie pisemnej lub e-mailem w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przedłużeniu realizacji Zamówienia, w przeciwnym razie Sprzedający może od umowy odstąpić zwracając Klientowi kwoty uiszczone przez niego tytułem zapłaty ceny. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do przedłużenia realizacji Zamówienia.

IV.3.4. Wraz z zapłatą ceny nabycia towaru, Sprzedający dostarczy Klientowi dowód zapłaty w formie paragonu lub faktury VAT.

IV.4. Dostawa Zamówienia

IV.4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

IV.4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w wybrany przez Klienta sposób:

    dostawa Towaru przez sprzedającego własnym transportem;

    odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.

IV.4.3. Koszty dostawy są określane podczas składania Zamówienia.

IV.4.5. Termin realizacji dostawy wynosi do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia.

IV.4.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w błędnym podaniu przez Klienta adresu do dostarczenia towaru.

IV.4.7. Dostarczenie produktu Klient potwierdza pisemnie przy jego odbiorze.

IV.4.8. Z chwilą potwierdzenie odbioru produktu i jego przekazania przez Sprzedającego Klientowi, na Klienta przechodzi własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu.

IV.4.8. Podczas odbioru Zamówienia Przedsiębiorca jest zobowiązany do kontroli dostawy pod względem zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli, czy Produkty nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przedsiębiorca jest zobowiązany dokonać kontroli jakościowej i ilościowej w obecności osoby dostarczającej Zamówienie.

    Odstąpienie od umowy

V.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje  prawo do odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny.

V.2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

V.3. W celu realizacji prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V.4. Oświadczenie należy wysłać pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w pkt. I Regulaminu.

V.5. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.

V.6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem.

V.7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru –  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

V.8. Zwrot, o którym mowa w pkt V.7., nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14  dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

V.8. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V.9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

V.10. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

V.11. Konsument odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V.12. Prawo odstąpienie od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    Reklamacje i gwarancja

VI.1. Reklamacje towaru.

VI.1.1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

VI.1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać na adres e-mail lub adres pocztowy Sprzedającego określone w pkt I Regulaminu.

VI.1.3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI.1.4. W przypadku nie uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sklepu pisemnie w terminie 14 dni z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak pisemnej informacji w terminie 14 dni, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

VI.1.5.  W przypadku nieuznania reklamacji Klient będący Konsumentem może zwrócić się o interwencję do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów. Sprawy dotyczące naruszenia praw i interesów Konsumentów można wnosić do Rzecznika Konsumentów osobiście, pisemnie za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem wniosku elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP. W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

VI.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

VI.2.1. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

VI.2.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Sklepu internetowego, które należy kierować telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub zwykłą na dane kontaktowe określone w pkt. I Regulaminu.

VI.2.3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 VII. Ochrona danych osobowych

VII.1. W chwili składania Zamówienia Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VII.2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający Łukasz Mirocha,Brody 518a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska NIP: 5512129099.

VII.3. Udostępnione przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu zawarcia, zmiany, należytego wykonania i rozwiązania umowy sprzedaży oraz dokonania czynności związanych z jej rozliczeniem, a także z dostawą towaru do Klienta.

VII.4. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych przekazanych Sprzedającemu jest dokonywane na podstawie stosownego wniosku przesłanego Sprzedającemu pocztą elektroniczną wraz z podaniem imienia i nazwiska Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

VIII.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, w tym również do zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

VIII.2. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu, Klienci  będą informowani poprzez umieszczenie informacji o zmianach z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Zmiany dotyczące Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia opublikowania ich na stronie Sklepu.

VIII.4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Regulamin”. Klient może w każdym czasie pobrać go i sporządzić jego wydruk.

VIII.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy kupna-sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia Zamówienia.

VIII.6. Ewentualne sopory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w razie niemożności rozwiązania ich w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z ich właściwościom określonym w przepisach prawa, a w szczególności zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.Skontaktuj się z nami: